Medium Max

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing de door Max Smit aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

1a. De (schriftelijke of mondelinge) verstrekte informatie aan potentiële deelnemers zal ten alle tijde waarheidsgetrouw en
accuraat zijn.

2. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Max Smit. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer
uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig worden
teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van het sturen van een e-mail. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstuurde e-mail.

3a. Men heeft een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving.

4. Aanmeldingen voor door Max Smit aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Max Smit. Eerder gedane aanmeldingen voor opleidingen kunnen tot drie weken voor de aanvangsdatum gratis schriftelijk worden geannuleerd, of gewijzigd.

5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen drie weken voor aanvangsdatum
van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Max Smit het volledige cursusgeld verschuldigd zijn.

6. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 75,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Max Smit verschuldigd.

7. Het ingediende inschrijving verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 4, 5 en 6 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.

8. De deelnemer dient de verschuldigde opleidingsgelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden opleidingen op de aanmeldingsmail voor die cursus bepaalde, aan Max Smit te voldoen.

9. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Max Smit en deelnemer, die een afwijking inhouden
van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Max Smit schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.

10. Indien Max Smit door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan
zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding
heeft aangemeld.

11. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Max Smit is binnen het kader van de
afwegingen die hij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

11a. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Max Smit gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde. Max Smit is dan gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.

12. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Max Smit of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en het eigendomsrecht berusten bij Max Smit.

13. Max Smit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of
behandeling(en). Max Smit kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

14. Max Smit behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

15. Wanneer KMax Smit met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start terug van de opleiding, dan zal het volledig bedrag alsnog voldaan moeten worden.

16. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.